NyhedsbrevPriser og levering
CEWE FOTOBOG - Lav din egen personlige fotobog - gratis bestillingssoftware - enkel og nem brugerflade
Kundeservice og hotline
Mandag til fredag: kl. 9:00 - 22:00**
Søndag: kl. 14:00 - 22:00**
Ring gerne til os på: +45 70 26 00 01

Kundeservice og hotline
Mandag til fredag: kl. 9:00 - 22:00**
Søndag: kl. 14:00 - 22:00**
Ring gerne til os på: +45 70 26 00 01

Generelle betingelser

Ordregiveren bekræfter, at nedenstående leverings- og betalingsbetingelser i den på internettet foreliggende version på tidspunktet for ordren ligger til grund for denne. CEWE/handelspartneren forpligtes ikke af modstridende betingelser, herunder ej heller af ordregivers betingelser; dette gælder også, selv om CEWE/handelspartneren ikke udtrykkeligt har bestridt sådanne betingelser. Alle fra nærværende almindelige forretningsbetingelser afvigende aftaler er kun gyldige med CEWE’s/handelspartnerens skriftlige accept. Ordregiveren er berettiget til at lagre de almindelige forretningsbetingelser på sin computer og/eller printe dem med henblik på online-bestilling.

Kontrahenter:

Ordregiverens medkontrahent er den i bekræftelsen anførte handelspartner.

Kontraktindgåelse:

Med afsendelse af ordren afgiver ordregiveren ordre til CEWE/handelspartneren om fremstilling af digitale fotos (herefter benævnt "Varer"). Kontrakten kommer i stand, når den af ordregiveren via internettet afgivne ordre bekræftes af CEWE/handelspartneren pr. e-mail.

Priser:

Leveringen af varerne sker til de på tidspunktet for kontraktindgåelsen gældende priser, som anført på handelspartnerens website. Prisen er sammensat af ordreværdien og forsendelsesomkostningerne inkl. alle skatter og afgifter og andre priselementer.

Alle priser er i kroner. Priserne er inklusive den til enhver tid gældende lovbestemte omsætningsafgift. Ved forsendelse til lande udenfor den Europæiske Union kan der forekomme opkrævning af yderligere toldgebyrer, som CEWE/handelspartneren ikke har indflydelse på. Eventuelle toldgebyrer afholdes af ordregiveren.

Annulleringsret, returneringsret:

Ordregiver kan ikke annullere ordren, da de pågældende fotos fremstilles i.h.t. ordregiverens specifikationer og er tilpasset hans personlige behov.

Levering, forsendelse:

Leveringen eller afhentningen af ordren sker i.h.t. de på websiten fastlagte bestemmelser, medmindre ordregiveren og CEWE/handelspartneren har aftalt andet. CEWE/handelspartneren er berettiget til at foretage delleveringer. Alle opgaver udføres hurtigst muligt. Leveringsforsinkelse fra CEWE’s/handelspartnerens side berettiger ikke ordregiveren til at gøre skadeserstatningskrav gældende, medmindre der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt fra CEWE’s/handelspartnerens side. Når der er aftalt afhentning, skal ordregiveren afhente varen hurtigst muligt efter færdiggørelsen i den af ham anførte filial. CEWE/handelspartneren er - efter at der er givet påbud om afhentning - kun forpligtet til at opbevare varerne i tre måneder.

Betaling:

Ordregiveren skal ved afgivelse af ordren anføre, om han ønsker at betale med direkte debitering eller kreditkort. Ved ordreafgivelse foretager CEWE/handelspartneren kontrol af ordregivers dækning på angivne konto. Ved brug af kreditkort sker der træk på ordregivers konto, når ordren er produceret.

Ved benyttelse af Dankort til betaling er denne omfattet af reglerne herom. Såfremt der ved betaling med direkte debitering ikke kan foretages debitering på ordregivers konto på grund af manglende dækning eller ukorrekte anførte bankdata, skal ordregiver refundere CEWE/handelspartneren de i forbindelse med tilbagedebiteringen påløbne bankgebyrer.

Modregning:

Ordregiveren kan kun foretage modregning, såfremt hans modkrav er retskraftigt fastslået eller ikke bestrides af CEWE/handelspartneren.

Ejendomsforbehold:

Indtil fuld og endelig betaling af alle varer fra samme ordre forbliver varen CEWE/handelspartneren ejendom.

Mangelansvar:

En vare er mangelfuld, såfremt den ikke lever op til den tekniske standard for digital fotofremkaldelse og -bearbejdning. Ordregiveren skal straks ved leveringen og senest to uger efter modtagelsen gøre sådanne mangler ved den leverede vare gældende, der er åbenbare og påfaldende, uden at der kræves særlig opmærksomhed. Åbenbare mangler kan ikke gøres gældende senere. Ikke åbenbare mangler skal gøres gældende straks efter konstateringen indenfor den til enhver tid lovbestemte reklamationsfrist.

Ved berettigede reklamationer er CEWE/handelspartneren i første omgang berettiget til at foretage erstatningslevering. Såfremt en erstatningslevering ikke er mulig eller slår fejl, er ordregiveren berettiget til at forlange ophævelse af kontrakten eller nedsættelse af købsprisen. Ved ophævelse af kontrakten er ordregiveren forpligtet til komplet returnering af varen, i hvilken forbindelse forsendelsesomkostningerne afholdes af CEWE/handelspartneren. For mangelansvar i øvrigt er de køberetslige regler gældende. CEWE/handelspartneren fraskriver sig ansvar for følgeskader på grund af mangler.

Ansvar:

CEWE/handelspartneren påtager sig kun ansvar for skader på selve varen indtil afsendelse af ordren. Der kan ikke gøres videregående krav gældende fra ordregiverens side, ligegyldigt af hvilken retsgrund. CEWE/handelspartneren fraskriver sig ansvar for beskadigelser eller tab af filer på ordregivers egne eller CEWE’s/handelspartnerens datamedier samt på de elektroniske dataoverførselssystemer og netværk.

CEWE/handelspartneren giver ingen garanti for produkternes egenskaber. CEWE/handelspartneren påtager sig kun ansvar for garanterede egenskaber, såfremt CEWE/handelspartneren udtrykkeligt og skriftligt har givet en sådan garanti.

Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder ikke ved grov uagtsomhed eller forsæt fra CEWE’s/handelspartnerens side.

Databeskyttelse, datasikring:

Ordregiveren er bekendt med og indvilliger i, at hans personlige data, som er nødvendige til afvikling af ordren og til arkivering, lagres på datamedier. Han godkender udtrykkeligt registreringen, bearbejdningen og anvendelsen af hans personrelaterede data. Denne bearbejdning foretages i overensstemmelse (Persondatabeskyttelsesloven). CEWE/handelspartneren behandler alle data fortroligt.

Ordregiveren er berettiget til, til enhver tid at annullere sin indvilligelse med virkning fremover, ligesom ordregiveren til enhver tid er berettiget til at kræve indsigt i hvilke oplysninger CEWE/handelspartneren har registreret. I tilfælde af annullering er CEWE/handelspartneren forpligtet til straks at slette de personlige data, medmindre en ordreprocedure endnu ikke er fuldstændigt afviklet.

CEWE/handelspartneren forudsætter ved ordreafgivelsen, at ordregiveren sikrer sine egne billeddata uanset disse ligeledes er udleveret til CEWE/handelspartneren. CEWE/handelspartneren foretager ikke sikring af de af ordregiveren fremsendte billeddata. De af kunden fremsendte billeddata slettes efter udførelse af ordren. Undtaget herfra er de billeddata, som efter kundens ønske arkiveres.

Ophavsrettigheder, strafferet:

Ordregiveren er alene ansvarlig for indholdet af de overførte billedfiler. Ved alle arbejder, der overføres til CEWE/handelspartneren, samt ved arkivering af billeddata forudsættes, at ordregiveren har de nødvendige ophavs-, varemærke- og andre rettigheder. Alle følger af en eventuel krænkelse af disse rettigheder er alene ordregivers ansvar.

Med afgivelse af ordren indestår ordregiveren, at indholdet af de overførte billedfiler ikke er i strid med straffeloven og især ikke er i strid med bestemmelserne om besiddelse og udbredelse af børneporno. Såfremt CEWE/handelspartneren får kendskab til at ordregiveren muligvis ikke overholder denne bestemmelse, forbeholder CEWE/handelspartneren sig retten til straks at inddrage de nødvendige og relevante myndigheder herunder at foretage politianmeldelse.

Opfyldelsessted, værneting og gældende ret:

Nærværende aftale reguleres efter dansk ret, og det gøres udtrykkeligt gældende, at den internationale købelovskonvention - CISG-konventionen - ikke finder anvendelse.

Ugyldighedsbestemmelse:

Såfremt enkelte bestemmelser i nærværende almindelige forretningsbetingelser og/eller den kontrakt, som disse supplerer, er eller bliver ugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke deraf. Disse forbliver gyldige for begge parter. Såfremt en enkelt bestemmelse bliver ugyldig, skal kontrahenterne under hensyntagen til begge parters interesser søge at opnå en ny aftale, som kommer den ugyldige bestemmelses økonomiske formål nærmest.

Version 06.08.2009

CEWE Stiftung & CO. KgaA